Samarbejdsbetingelser

Disse samarbejdsbetingelser er gældende for alle handelskøb hos frugt.dk, uagtet leverancetype, med levering til en firmaadresse. Der kan alene ske levering til denne firmaadresse og ikke privatadresser.

1. Priser

Alle priser er i Danske Kroner (DKK) ekskl. moms, pant og levering.

2. Ændringer

Bestilling / ændring til førstkommende mandag skal være frugt.dk i hænde inden onsdag kl. 16.00.

Bestilling / ændring til onsdag skal være frugt.dk i hænde inden mandag kl. 12.00.

3. Bestilling og Levering

Varer skal bestilles via frugt.dk eller den pågældende medarbejder webportal.

Uagtet leverancetype leverer Frugt.dk jf. nedenstående vilkår, til en firmaadresse, mod et leveringstillæg.

Ved leveringer tilføjes et leveringstillæg fra kr. 59,00 pr. levering for hver leveringsadresse.

Levering sker til hele landet, ekskl. ikke brofaste øer. (Bornholm dog undtaget hvor der er levering hver mandag og onsdag).

Levering mellem kl. 8:00 – 14:00.

3.1 Omdeling

Varer afleveres centralt / i receptionen.

Omdeling kan aftales efter behov.

4. Andre forhold

Ved forgæves levering / kørsel af varer, hæfter køberen selv for en ny leverance eller afhentning hos frugt.dk (efter forudgående aftale), og kunden faktureres som hvis varen var leveret.

Frugt.dk forbeholder sig retten til at fakturere kr. 20,00 pr. stk. manglende eller mistede kurve. Dette opgøres kvartalvist.

5. Betaling (kredit efter aftale)

Betaling skal være frugt.dk i hænde senest 15 dage efter fakturadato. Sker betalingen ikke rettidigt, tilskriver frugt.dk renter fra forfaldsdag svarende til referencesatsen med et tillæg på 7 % p.a.

Frugt.dk forbeholder sig ret til at gennemføre forud fakturering i særlige tilfælde som f.eks. kildevand på palle.

I tilfælde af forsinket betaling er frugt.dk berettiget til at ophæve aftalen uden varsel og kræve erstatning for tab i den anledning, herunder det aftalte vederlag og afholdte omkostninger i en periode svarende til det aftalte opsigelsesvarsel jf. punkt 8.

6. Reklamationsret

Skulle køber mod forventning opleve fejl eller mangler på varer i forbindelse med ordren eller leveringen, bedes kunden straks fra modtagelse af varerne kontakte frugt.dk’s kundeservice, via mail eller per telefon, så frugt.dk kan rette fejlen.

Der kan være tilfælde, hvor frugt.dk har brug for at få tilsendt det reklamerede produkt (inkl. emballagen), så der kan foretages kvalitetsopfølgning samt evt. videresendelse af varen til en underleverandør. Køberen bedes derfor undlade at kassere defekte varer eller varer af dårlig kvalitet, inkl. emballagen, til køberen har været i dialog med frugt.dk’s kundeservice. I sådanne tilfælde afholdes udgifter til transport naturligvis af frugt.dk.

Købelovens mangelsregler ved handelskøb finder anvendelse på købet, hvorfor der ved modtagelse af varen skal reklameres straks, ligesom køber har en udvidet undersøgelsespligt af varen ved modtagelse. Køber skal, ved reklamation til frugt.dk, uden ugrundet ophold, melde, hvorvidt køberen ønsker at kræve omlevering eller efterlevering afhængig af ordrens art. Såfremt der ikke reageres straks efter modtagelse af varen mistes retten til at påberåbe sig omlevering eller efterlevering. Dette gælder naturligvis kun, hvis der er tale om en berettiget reklamation, og såfremt manglen ved varen ikke er opstået som følge af slid, fejlagtig brug eller anden adfærd, der har forvoldt skade på varen.

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen.

Frugt.dk vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Ved returnering rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:

Frugt.dk
Jydekrogen 7
2625 Vallensbæk

OBS! Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

7. Fortrydelsesret

Frugt.dk yder fortrydelsesret i henhold til handelskøbsreglerne som følger:

  • For levnedsmidler og varer til husholdningen er der ingen fortrydelsesret.
  • For alle andre varer end levnedsmidler og varer til husholdningen er der 14 dages fortrydelsesret.
  • Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor køber får varerne i fysisk besiddelse, og fra fortrydelsen skal køber senest 14 dage efter returnere forsendelsen.
  • Returneringsomkostninger skal køber selv afholde.

I tilfælde af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis (dvs. separate leveringer), udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor køber får den sidste vare i fysisk besiddelse. I tilfælde af en vare, der består af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor køber får det sidste parti eller den sidste del i fysisk besiddelse.

Meddelelsen skal gives pr. mail på frugt@frugt.dk. I meddelelsen skal køber gøre tydeligt opmærksom på, at denne ønsker at udnytte sin fortrydelsesret.

Køber hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter frugt.dk den som brugt, hvilket betyder, at køber ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

8. Klagemuligheder – oversigt og links

Har Køber en klage over frugt.dk og frugt.dk’s håndtering af en reklamation eller fortrydelsessituation, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Link: www.forbrug.dk

Hvis køber er handlende med bopæl i et andet EU-land, kan der angives klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver køber en klage her, skal der oplyses frugt.dk’s e-mail adresse: Frugt@frugt.dk

9. Indsamling, opbevaring og brug af persondata

Når der afgives en ordre på frugt.dk, skal der oplyses navn, adresse, mail og telefonnummer. Frugt.dk skal bruge disse oplysninger for at kunne sende en faktura. Alle oplysninger, som frugt.dk registrerer for at kunne behandle bestillingen, behandles fortroligt og i henhold til persondataloven. Af hensyn til bogføring skal disse oplysninger gemmes i 5 år.

Der indsamles aldrig personoplysninger, uden at kunden selv har givet disse oplysninger ved at oprette en profil, deltage i en undersøgelse, acceptere Facebook Connect eller lignende. Der videregives aldrig persondata (navn, adresse, etc.) til sociale netværk som Facebook, Twitter, etc. uden eksplicit tilladelse.

Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til kunden og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af frugt.dks produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold, der er tilpasset kundens interesser og hobbyer. Frugt.dk prøver at gøre kundens oplevelse på frugt.dk personlig ved fx at vise oftest købte varer eller varer, der ligner det, kunden tidligere har set på. Dette personaliserede indhold er sammensat på baggrund af de oplysninger, frugt.dk har om kundens tidligere brug af frugt.dk, men genereres automatisk.

10. Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge lovgivningen skal personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Frugt.dk gemmer personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og sikkerhedsforanstaltningerne kontrolleres løbende for at afgøre, om brugeroplysningerne håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til kundens rettigheder som bruger. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Den dataansvarlige er: Direktøren for frugt.dk.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i behandlingen af personoplysninger kan blive nødvendige. Frugt.dk forbeholder sig derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør frugt.dk det, rettes datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer gives der besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

11. Kontakt vedr. personoplysninger

Som registreret hos frugt.dk, har køber altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Køberen har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om denne. Disse rettigheder har køber efter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Frugt.dk via frugt@frugt.dk

12. Forbehold

Der tages forbehold for evt. udsolgte varer.

13. Ansvar

Frugt.dk er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om erstatning. Driftstab, avancetab eller andet indirekte tab erstattes ikke, og frugt.dk’s erstatningsansvar kan i intet tilfælde overstige 100.000 mio. kr. pr. skade pr. år. Erstatningskrav eller reklamation skal anmeldes skriftligt til Frugt.dk straks og senest inden 14 dage efter, at skaden er konstateret.

14. Force majeure

Ved force majeure suspenderes frugt.dk’s forpligtelse i henhold til aftalen. Force majeure foreligger blandt andet i følgende situationer: Direkte eller indirekte følger af en naturkatastrofe, krig, regeringsindgreb, import- eller eksportrestriktioner, strejke og lockout (varslet såvel som uvarslet), ildebrand, oversvømmelse, forsyningsmangel, epidemi.

Såfremt force majeure situationen ikke ophører inden rimelig tid, har hver part ret til at ophæve aftalen jf. punkt 7.

15. Tvister

Tvister opstået i forbindelse med kundeordre eller andet, afgøres efter dansk rets almindelige regler. Sagen anlægges ved de ordinære domstole efter dansk rets værnetingsregler.

16. Faktureringsperiode

Fakturadato + 15 dage, faktura sendes bagud den sidste hverdag i hver måned.

KEND OS PÅ KUNDESERVICEN


Anni Øst
Kundeserviceassistent
Tlf. 36307200
frugt@frugt.dk


Christina Heintze
Kundeserviceassistent
Tlf. 36307200
frugt@frugt.dk